คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

 

คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุ

           ภาษาไทยมี ลักษณะพิเศษแตกต่าง จากภาษาของชาติอื่น ตรงที่มีการใช้คำต่างๆ ที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง มีวัฒนธรรม ทางภาษาที่ใช้สื่อสารกัน ด้วยความเคารพ นับถือ ศรัทธา และยกย่องมา ตั้งแต่โบราณกาล มีการแบ่งระดับของภาษาเพื่อที่จะใช้ ให้เหมาะสมตามฐานะของบุคคล สัมพันธภาพระหว่าง บุคคล ตามโอกาสและกาลเทศะ ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้คำราชาศัพท์ นั่นเอง

คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

คำราชาศัพท์ ถ้าแปลตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสำหรับพระราชา แต่ในตำราภาษาไทย วจีวิภาค ของพระยา อุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ได้กำหนดความ หมายของคำราชาศัพท์กว้างออกไปว่าเป็นการใช้ถ้อยคำกับบุคคลที่ควรเคารพตั้งแต่ พระมหากษัตริย์ เจ้านาย พระภิกษุ ข้าราชการ และสุภาพชน

คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุ ถือได้ว่าเป็น ภาษาพิเศษที่ใช้แตกต่างกับบุคคลทั่วไป เช่น ฉันภัตตาหาร บุคคลทั่วไปใช้ว่า กินอาหาร จำวัด บุคคลทั่วไปใช้ว่า นอน ถวาย บุคคลทั่วไปใช้ว่า มอบให้ อาพาธ บุคคลทั่วไปใช้ว่า เจ็บ ป่วย สรง บุคคลทั่วไปใช้ว่า อาบน้ำ ทำวัตร บุคคลทั่วไป ใช้ว่า สวดมนต์ มรณภาพ บุคคลทั่วไปใช้ว่า ตาย หรือ ถึงแก่กรรม เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุที่ทรง สมณศักดิ์ ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับสมณศักดิ์ของพระองค์ เช่น การใช้คำราชาศัพท์ กับ สมเด็จพระสังฆราช ฐานันดรศักดิ์ ของพระองค์จะเป็นเสมือนพระราชวงศ์ชั้น “พระองค์เจ้า” คำพูดที่ใช้ต้องใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระองค์เจ้าชั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ เช่น ใช้คำ เสวยภัตตาหาร แทนคำว่า ฉันภัตตาหาร ใช้คำ บรรทม แทนคำว่า จำวัด ใช้คำ ประชวร แทนคำว่า เจ็บป่วยหรืออาพาธ ใช้คำ ทรงรับนิมนต์ แทน คำว่า รับนิมนต์ ใช้คำ สิ้นพระชนม์ แทนคำว่า ตายหรือ ถึงแก่กรรม เป็นต้น

๓. คำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุที่เป็นคำกริยา
ชาตะ (เกิด) จำพรรษา (อยู่ประจำที่วัด ๓ เดือน ในฤดูฝน) เจริญพร (เป็นคำเริ่มที่พระภิกษุสามเณรพูดกับ สุภาพชนและเป็นคำรับ) เจริญพระพุทธมนต์ (การสวดมนต์ ของพระสงฆ์ในมงคลพิธี) นิมนต์ (เชื้อเชิญ) นมัสการ (การ แสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้) อุปสมบท (บวช เป็นพระภิกษุ) บรรพชา (บวชเป็นสามเณร) ลาสิกขา (สึก ลาออกจากความเป็นภิกษุเป็นคนธรรมดา) อาราธนา (นิมนต์อ้อนวอน เช่น อาราธนาธรรม ขอนิมนต์ให้พระภิกษุแสดงธรรม) ครองจีวร (นุ่งห่ม แต่งตัว)

๔. การใช้คำขึ้นต้น คำสรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการเขียนจดหมาย สำหรับพระภิกษุ

             จะเห็นได้ว่า คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุดังกล่าว เป็นการกำหนดคำและการใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แม้คำราชาศัพท์เหล่านี้จะมีโอกาสใช้น้อยในชีวิตประจำวันก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตละเอียดอ่อนของภาษาไทย มีความหลากหลายในการใช้คำ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนผู้เป็นเจ้าของภาษาจะต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ภาษารู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

อ้างอิง

http://article.konmun.com/know308.htm

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2067

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s